Les millors propostes per descobrir la ciutat dels volcans, Olot!
IG | FB | TW

PROTECCIÓ DE DADES

DescobreixOlot és un projecte de l’Agència d’Innovació i desenvolupamnt de la Garrotxa – DinàmiG (en endavant DinàmiG). DinàmiG garanteix la confidencialitat de les dades personals proporcionades pels usuaris o que es poden obtenir durant la navegació pel blog, i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular amb el Reglament (UE) ) i les directrius de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals i que vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat, sent informats, els usuaris, que el responsable de processar-les és l’Ajuntament d’Olot, amb domicili social al Passeig Ramon Guillamet, 10, 17800 Olot, Girona, amb C.I.F.: P1712100E. Correu electrònic de contacte: info@dinamig.cat. Dinàmig té un delegat de Protecció de Dades, la informació de contacte del qual és dpd@olot.cat.  Se’ls informa als usuaris de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com del dret a limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, i a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment.

USUARIS

L’accés i/o us d’aquest portal de DinàmiG atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’us aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

DinàmiG proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a DinàmiG als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que DinámiG ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de DinámiG, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. DinámiG es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, DinámiG no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

DinàmiG per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textes; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de DinámiG o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DinàmiG. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DinàmiG. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de DinámiG.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

DinàmiG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

DinàmiG es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, poguent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en dinamig.cat es disposessin enllaços o hipervínculos a altres llocs d’Internet, DinàmiG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas DinàmiG no assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

DinàmiG es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

DinàmiG perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

GENERALITATS

La relació entre DinàmiG i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

DinàmiG perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.